Прием

   За учебната 2018/2019 година училището ще приема по държавна поръчка ученици за 6 и 7 клас, допълване на паралелки в 8 и 9 класове по следните спортове:

Вид спорт 

Брой ученици по вид спорт

Общ брой ученици по вид спорт

VI VII
Футбол 5 5 10
Свободна борба 10 10 20
Спортна стрелба 5 5 10
Бокс 3 3 6
Вдигане на тежести 3 3   6

 

 ПОДАВАТ СЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

   1.Заявление по образец на училището, подписано от ученика и родителя (настойника), в което са заявени желанията за прием по съответния вид спорт;    

2.Копие на акт за раждане;    3.Медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар;    4.Застрахователна полица “Злополука” за дните на изпита по вида спорт (прави се в училището).   5. Ученическа книжка.   Приемането на документи се извършва: за І тур- до 20.06., и за ІІ тур – от 10 до 19.08. от 08,00 до 16,30 часа, в канцеларията на училището.  

Приемните изпити ще се проведат в два последователни дни за всеки спорт по следния график:

 

СПОРТ

I ТУР

II ТУР

Вдигане на тежести

 25-26.06.2018г

22-23.08.2018г

Бокс

 25-26.06.2018г

22-23.08.2018г

Борба

 25-26.06.2018г

22-23.08.2018г

Футбол

 25-26.06.2018г

22-23.08.2018г

Спортна стрелба

 25-26.06.2018г
22-23.08.2018г
 
 

   Кандидатите се явяват на приемния изпит в спортно облекло.    Класирането се обявява в училището в двудневен срок от провеждането на приемния изпит.    Записването на приетите ученици от I тур се извършва от 01.07. до 10.07., а от II тур – до .08., след представяне на оригинал на удостоверение за завършен 5 или 6 клас.  

Незаетите места се обявяват в училището в двудневен  срок след 10 юли и следващите класирани кандидати се записват в периода 13-15 юли.   

 За справки и допълнителна информация:    Спортно училище “Никола Симов” Търговище    ул.“Цар Симеон“ пк 134     телефон:

0884 34 28 30                                           image (6)

Вашият коментар