Училищна документация

Организация на учебния ден в СУ „Никола Симов“ гр. Търговище

Годишен план за дейността на СУ „Никола Симов“ гр. Търговище

Правилник за дейността на СУ „Никола Симов“ гр. Търговище

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Стратегия за развитие на СУ „Никола Симов“ гр. Търговище за периода от учебна 2016/2017 до учебна 2020/2021г. и план за действие и финансиране

Мерки за повишаване качеството на образованието в СУ „Никола Симов“гр. Търговище

Училищен план-прием за предстоящата учебна година в СУ „Никола Симов“гр. Търговище

Утвърден държавен  план-прием на СУ „Никола Симов“гр. Търговище

Училищен учебен план за 2019/2020г. на СУ „Никола Симов“гр. Търговище

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО И

ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Приложение 1 – карта на услугите

         ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТ –  ДОБРИ ПРАКТИКИ

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Правилник за защита на личните данни в СУ „Никола Симов“гр. Търговище