Училищна документация

Правилник за дейността и вътрешния ред в СУ „Никола Симов“ гр. Търговище

Годишен план за дейността на СУ „Никола Симов“ гр. Търговище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците в училище от уязвими групи

Стратегия за развитие на СУ „Никола Симов“ гр. Търговище за периода от учебна 2016/2017 до учебна 2020/2021г. и план за действие и финансиране

Програма за подкрепа на личностното развитие на учениците от

СУ „Никола Симов“

гр. Търговище

Училищен план-прием за предстоящата учебна година в СУ „Никола Симов“гр. Търговище

Утвърден държавен  план-прием на СУ „Никола Симов“гр. Търговище

Училищен учебен план за 6 клас през 2018/2019г. на СУ „Никола Симов“гр. Търговище

Училищен учебен план за 7 клас през 2018/2019г. на СУ „Никола Симов“гр. Търговище

Училищен учебен план за 8 клас през 2018/2019г. на СУ „Никола Симов“гр. Търговище

Училищен учебен план за 9 клас през 2018/2019г. на СУ „Никола Симов“гр. Търговище

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО И

ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Приложение 1 – карта на услугите

         ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТ –  ДОБРИ ПРАКТИКИ

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Правилник за защита на личните данни в СУ „Никола Симов“гр. Търговище