Достъп информация

В СУ „Никола Симов“  – Търговище се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.
Заявления за достъп до обществена информация се подават в деловодството на СУ „Никола Симов“  – Търговище всеки работен ден
от 08:30 часа до 17:30 часа.

Адрес:  7700 Търговище                ул.“Цар Симеон“ пк 134 
тел:+359 884341763
Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават  и на е-mail: su_n_simov@abv.bg